Techniken 1

Zu den Grundtechniken des Aikido zählen:

Ikkyo

Nikyo

Sankyo

Yonkyo

Gokyo

(Shomen Uchi Gokyo)


   
Shiho Nage

(Katate Dori Shiho Nage, Quelle: Christian Tissier)

Kote Gaeshi

(Ai Hamni Katate Tori Kote Gaeshi, Quelle: Christian Tissier)

Koshi Nage

Tenchi Nage

Kaiten Nage (Kakari Geishi)


Kokyo Nage

(Shomen Uchi Kokyo Nage, Quelle: Expertville)

Irimi Nage

(Kata Dori Men Uchi Irimi Nage, Quelle: Christian Tissier)

   
Weiter zu den fortgeschrittenen Techniken.